Find a Translation

Online

from Greek
from Syriac

Print

from Greek
from Syriac

Online
from Greek, Online
CPG 3964
Acrostic Paraenesis
Inc.  Ἀκούσατε ταῦτα ὑμεῖς υἱοὶ φωτὸς ὄντες
Greek, ed. Phrantzoles 3: 357-358; Assemani 5:364-365
Originally translated for this site.

CPG 3965
Concerning Certain Questions(De quibusdam interrogationibus)
Inc. Περὶ ὧν ἠρωτήσατε, μαθεῖν βουλόμενοι
Greek, ed. Phrantzoles 3:359-62; ed. Assemani 5:365-66.
Originally translated for this site.
CPG ????
Division of the Passions (Diuisio affectionum)
Inc. Τὰ μέν ἐστι σωματικά
Greek, ed. Phrantzoles 5:411; cf. Assemani Gr. 3:433EF.
Cf. CPG 4055 De virtutibus et passionibus
Originally translated for this site.
CPG —-
The Modes of God’s Providence (Modi Dei Providentiae)
Inc. Πάντα ἐκ Θεοῦ, καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ λυπηρὰ καὶ τὰ ἀνάξια
Greek, ed. Phrantzoles 5:412-413; cf. Assemani Gr. 3:433-434.
Originally translated for this site.

CPG 4021
Exhortation to Hesychia (Adortatio de silentio et quiete)
Inc. Κτῆσαι δὲ τὴν ἡσυχίαν ὥσπερ τεῖχος ὀχυρόν
Greek, ed. Phrantzoles 6:42-46; ed. Assemani 6:234-236
Originally translated for this site.


CPG ????
Exhortation to the Monks of Egypt (Sermones paraenetici ad monachos Aegypti) [10 of 50]
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc. Δόξα σοι, ὁ Θεός, δόξα σοι· καὶ πάλιν ἐρῶ, δόξα σοι, ὁ Θεός, ὑπερύμνητος καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας.
Greek, ed. Phrantzoles 3:36-294
CPG 3935
Fifty-five Beatitudes (Beatitudines, capita quinquaginta quinque)
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc. Μακάριος ὃς γέγονεν ὅλος ἐλεύθερος ἐν Κυρίῳ
Greek, ed. Phrantzoles 2:252-266; ed. Assemani 4:282-92

CPG 4112
Homily on Cain and Abel (Sermo de Cain, et de Abel caedo)
Trans. Fr. Kevin Kalish
Inc. Ἀρύσασθαι ἀκριβῶς ἐνθυμούμενος
Greek, ed. Phrantzoles 7:199-217

CPG 4116
How the Thief Entered Paradise before the Resurrection (Quomodo latro ante resurrectionem in paradisum intrauit)
Trans. David Kiger
Inc. Οἱ τὴν τῶν σωμάτων ἀνάστασιν ἐξαρνούμενοι
Greek, ed. Phrantzoles 7:83-85.
CPG 3954
On Abraham and Isaac (Sermo I in Abraham et Isaac), trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Trans. Archimandrite Ephrem Lash
Inc. Ἀποικίζει ὁ Θεὸς τὸν δίκαιον Ἀβραὰμ ἐκ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἰδίων
Greek, ed. Phrantzoles 7:218-232; ed. Assemani 5:312-19; S.I. Mercati, S. Ephraem Syri Opera I. Monumenta Biblica et Ecclesiastica I. Rome, 1953: 43-95; PG 56:537-42 [where it is attributed to St. John Chrysostom]
CPG 3960
On Beatitudes and Woes (De beatitudinibus atque infelicitatibus)
Inc. Μακάριοι οἱ τὸν Θεὸν ἀγαπήσαντες καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καταφρονοῦντες
Greek, ed. Phrantzoles 3:323-326.
Originally translated for this site.CPG 3938
On Joseph (Sermo in pulcherrimum Joseph)
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc.Ὁ Θεὸς τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσαάκ, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰακώβ, ὁ Θεὸς ὁ εὐλογημένος, ὁ ἐκλεξάμενος τὸ σπέρμα τὸ ἅγιον τῶν ἰδίων θεραπόντων
Greek, ed. Phrantzoles 7:260-300; Assemani 5:21-41; extant also in Latin, Coptic, Georgia, and Slavonic versions.

CPG 3980
On Love [Three Short Discourses] (De caritate)
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc. Καλῶς εἶπεν ὁ Κύριος ὅτι τὸ φορτίον μού ἐστιν ἐλαφρόν
Greek, ed. Phrantzoles, 5:118-28; ed. Assemani 6:13-17

CPG 3982
On Prayer [Three Short Discourses] (De oratione)
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc. Μακάριον ὄντως μὴ ἁμαρτάνειν
Greek, ed. Phrantzoles 5:129-32; ed. Assemani 6:19-21


CPG 3981
On Psalmody [Three Short Discourses] (De Psalmo)
(a) Trans. Archimandrite Ephrem (Lash) [Three Short Discourses]
(b) Trans. Tikhon Pino, on this site
Inc. Καὶ περὶ τῆς ἀγάπης ταῦτα καὶ πλείονα τούτων
Greek, ed. Phrantzoles 5:133-36; ed. Assemani 6:17-19
CPG 4022
On Self-Control and not Emulating Sinners who Make an Excuse of the Times; and on Noah (De continentia ac de non aemulandis peccatoribus qui se temporis praetextu excusant; et in Noe)
Inc. Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἁλίσκονταί τινες
Greek, ed. Phrantzolas 6:47-48; Assemani 6:236D-237A
Originally translated for this site.
CPG 3956
On the Eight Thoughts (De octo cogitationibus)
Inc. Γἰνωσκε, τέκνον, ὅτι ὀκτώ εἰσιν οἱ λογισμοὶ πάντες
Greek, ed. Phrantzoles 3:295-298; Assemani 6:321C-322E (Cf. 5:428B-429E)
Cf. CPG 3975
Originally translated for this site.

CPG 2921
On the Fathers Who Have Completed Their Course (Sermo in patres defunctos)
Trans Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc. Τὴν καρδίαν μου ἀλγῶ· συμπαθεῖτε, ἀδελφοί, δοῦλοι εὐλογημένοι
Greek, ed. Phrantzoles 2:9-16; Assemani 4:172-75; extant also in Latin, Georgian, Arabic, and Slavonic versions
CPG 3976
On the Spiritual State (De statu spiritali)
Inc.  Ἐν μὲν τῇ πλατείᾳ ὁδῷ ἔστι ταῦτα
Greek, ed. Phrantzoles 3:305; ed. Assemani 4:432
CPG 3920
On the Second Coming of our Lord Jesus Christ (In secundum adventum domini nostri Jesu Christi)
Inc. Προσέλθετε καὶ δεῦτε, υἱοὶ φωτός
Greek, ed. Phrantzoles 3:404-415; Assemani 4:167-171; extant also in Latin trans. of Ambrosius Traversari (Florence, 1481)
Originally translated for this site.
CPG 3939
On the Transfiguratio (Sermo in transfigurationem domini et dei salvatoris nostri Jesu Christi)
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc. Ἐκ τῆς χώρας θέρους χαρμονή
Greek, ed. Phrantzoles 7:13-30; Assemani 5:41-49; extant also in Syriac, Latin, Coptic, Armenian, Georgian, Arabic, and Slavonic versions
CPG 4025
On the Passion (Sermo de passione Saluatoris)
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
Inc. Φοβοῦμαι τὸ λαλῆσαι καὶ τῇ γλώσσῃ
Greek, ed. Phrantzoles 7:31-41; ed. Assemani 6:244-48
CPG 3985
On the Verse: There Will Be Two in the Field (Duo erunt in agro)
Inc.   Ἤκουσας ὅτι δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ
Greek, ed. Phrantzoles 4:290-292.
CPG 3986
On What This Life Has (De his, quae haec vita continet)
Trans. Fr. Matthew Keil
Inc. Ἐννοήσωμεν, ἀδελφοί, ὅτι οὐδὲν ἡμᾶς ὠφελήσει
Greek, ed. Phrantzolas 4:293-294; Assemani Gr. 3:24E-25D
CPG 3926
Prayer (Precatio) [I Have Sinned against Heaven]
Inc.  Ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου
Greek, ed. Phrantzoles 2:44-45; Assemani 4:187; extant also in two Georgian versions
Originally translated for this site.

CPG 3936
One Hundred Chapters: How One Attains Humility (Capita centum: Quomodo quis humilitatem sibi comparet)
Inc. Ἀρχὴ καρποφορίας ἄνθος
Greek, ed. Phrantzoles 2:288-362; Assemani Gr. 1:299C-335.CPG 3986

CPG 3924
Sermon in Heptasyllabics
Trans. Archimandrite Ephrem (Lash)
CPG 3924    Sermo heptasyllabus
Inc. Εἰδότες οὖν, ἀδελφοί, τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ
Greek, ed. Phrantzoles 2:32-33; Assemani 4:182; extant also in a Georgian version
CPG 3923
Sermon in Tetrasyllable (Sermo tetrasyllabus)
Inc. Νικηθεὶς δὲ κατὰ κράτος ὁ πονηρὸς
Greek, ed. Phrantzoles 2:29-31; Assemani 4:181-82; extant also in a Georgian version
Originally translated for this site.


CPG 4078
Prayer of St Ephrem (Precatio nona, in Precationes e sacris scripturis collectae, quarum pleraequae sunt Sancti Ephraim, pro iis qui uolunt suam ipsorum procliuem ad passiones uoluptatesque uoluntatem cohibere)
Inc. Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου
Greek, ed. Phrantzoles 6:353; ed. Assemani 4:523; extant also in a Slavonic version
CPG 4059
To the Indolent Soul
CPG 4059     Ad animam neglegentem
Inc. Ψυχή, μὴ κατάπιπτε, μηδὲ θλίβου
Greek, ed. Phrantzoles 5:427-431
Originally translated for this site.


CPG 3984
On Fasting (De ieiunio)
Inc. Πόθησον τὴν πτωχείαν τοῦ Χριστοῦ
Greek, ed. Phrantzolas, 5:141-142. Assemani 6:22-23.
CPG 3910
In Imitation of Proverbs (Ad imitationem proverbiorum) [excerpt only]
Inc. πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ
Greek, ed. Phrantzolas 1:185-280.
CPG 3911
On the Fear of God (De timore Dei) [excerpt only]
Inc. Φοβοῦ τὸν Κύριον καὶ εὑρήσεις χάριν
Greek, ed. Phrantzolas 1:188-280.from Syriac, Online

C.W. Mitchell, S. Ephraim’s Prose Refutations of Mani, Marcion and Bardaisan, vol. 2. Oxford, 1921. (Link to original publication)

Philip Schaff and Henry Wace, eds. Nicene and Post-Nicene Fathers, ser. 2, vol. 13


In Print

from Greek, in print

A Serious Exhortation to Repentance and Sorrow for Sin, and a Strict and Mortified Life. London: W. Bowyer, 1731.

A Spiritual Psalter Or Reflections on God, excerpted by St Theophan the Recluse from the Works of Our Holy Father Ephraim the Syrian. Liberty, TN: St. John of Kronstadt Press, 1997.
Psalm 122: cf. Exhortation to the Monks of Egypt 42: To A Brother Who Has Fallen, and On Repentance (CPG: Sermones paraenetici ad monachos Aegypti 42: Πρὸς ἀδελφὸν ἐκπεσόντα, καὶ περὶ μετανοίας. Παραίνεσις μβʹ); Inc. Τοῖς ἐν ὑποταγῇ καθεζομένοις πνευματικοῦ πατρὸς ὑποβάλλει ὁ Ἐχθρός; ed. Phrantzoles 3:228-235, lines 114-233: Σχόλαζε τοιγαροῦν τῇ ἑαυτοῦ σωτηρίᾳ….

Mother of the Light: Prayers to the Theotokos. Trans. Maximos Constas. Columbia, MO: Newrome Press, 2019.
=CPG 4079, Precationes ad sanctissimam Dei matrem

M.F. Toal, Sunday Sermons of the Great Fathers, 4 vols. (London, 1955-1963).
-Vol. 1:10-14, On Patience, the Second Coming, and the Last Judgement (CPG 4693); reprinted in Eschatological Hymns and Homilies, 107-115.
-Vol. 2:44-51, On the Transfiguration of Our Lord and God and Saviour Jesus Christ (CPG 3939)
-Vol. 3:121-23, The Mystery of the Eucharist (excerpted from the sermon Against Those who Endeavor to Scrutinize too Closely the Mysteries of the Son of God) (CPG 4054)
-Vol. 3:233-37, Charity and Forgiveness (CPG 3980)
-Vol. 3:302-11, On the Various Places of Torment and on the Judgement (excerpted from the Sermo in secundum adventum domini nostri Jesu Christi (CPG 3944) or Interrogationes et responsiones (CPG 3969); reprinted in Eschatological Hymns and Homilies, 89-106.
-Vol. 4:10-18, On the Evil of the Tongue and Similar Vices (CPG 3950)
-Vol. 4:406-7, Prayer for the Judgement (CPG 4088 latine)

Eschatological Hymns and Homilies on Repentance, the Antichrist, the End of the World, the Lord’s Second Coming, the Resurrection, and the Last Judgement (Florence, AZ: St. Anthony’s Greek Orthodox Monastery, 2019).


from Syriac, in print

The Armenian Prayers. Texts from Christian Late Antiquity 36. Gorgias Press, 2014.

Bride of Light. Moran Etho 6. Gorgias Press, 2010.
Hymns on the Nativity  11, 16, 17, 36, 37

Hymns on Mary 1-16

Commentary on Tatian’s Diatessaron. Journal of Semitic Studies Supplement 2. Oxford, 1994.

Ephraim Syrus. Nicene and Post-Nicene Fathers, Series 2, Volume 13. T&T Clark, 1900. Reprinted by Hendrickson, 1996 (see links to online texts above)

Nisibene Hymns 1-21, 25-42, 52-68
Hymn On the Nativity of Christ in the Flesh 1-19
Hymn For the Feast of the Epiphany 1-15
Hymns On the Faith (“The Pearl”) 1-7
Homily On Our Lord
Homily On Admonition and Repentance
Homily On the Sinful Woman  

Ephrem the Syrian: Hymns. Classics of Western Spirituality. Paulist Press, 1989.
On the Nativity (all 28 hymns)

On Virginity
Against Julian
On the Symbols of the Lord   

Ephraim the Syrian: Select Poems, trans. Sebastian Brock and George Kiraz. Brigham Young University, 2007.
Nisibene Hymns 1, 41, 53
On Faith 10, 14, 31, 49, 82
On Paradise 5
On Virginity 7
On the Church 36, 37
On the Cross 2
On the Fast 3; 6
On the Nativity 11; 17
On the Resurrection 1, 2
On the Unleavened Bread 3

Ephrem the Syrian’s Hymns on the Unleavened Bread, trans. J. Edward Walters. Texts from Christian Late Antiquity 30. Gorgias Press, 2012.

The Exodus Commentary of St Ephrem, trans. Alison G. Salvesen. Moran Etho 8. Gorgias Press, 2011.

The Harp of the Spirit, trans. Sebastian Brock. Institute for Orthodox Christian Studies 1, 2013.
On Faith 10, 14, 20, 31, 73, 82, 85

On the Church 36
Nisibene Hymns 36, 50, 52, 53, 69
On Virginity 7, 33, 48
Armenian Hymns 49
On the Resurrection 1, 2
On the Fast 6
On the Nativity  11
Homily on the Nativity
On the Unleavened Bread 3
On Paradise 5

Hymns on Faith, trans. Jeffrey Wickes. Fathers of the Church 130. Catholic University of America Press, 2015.
Includes all 87 ‘Hymns on Faith’

Hymns on Paradise, trans. Sebastian Brock. Popular Patristic Series 10. St. Vladimir’s Seminary Press, 1997.
Includes all 15 ‘Hymns on Paradise’

Mary and Joseph, and Other Dialogue Poems on Mary, trans. Sebastian Brock. Texts from Christian Late Antiquity 8. Gorgias Press, 2011.

St. Ephraim’s Prose Refutations of Mani, Marcion, and Bardaisan. 2 Vols. Oxford, 1912-1921. Reprinted by Gorgias Press, 2008. [see links above]

Selected Prose Works, trans. Edward G. Mathews, Jr. Fathers of the Church 91. Catholic University of America, 1994.
Commentary on Genesis
Commentary on Exodus
Homily on Our Lord
Letter to Publius

Rhythms [Select Works] of Saint Ephrem the Syrian, trans. J.B Morris. Oxford Library of the Fathers. Oxford, 1847. Reprint: Kiraz Theological Archive 31. Gorgias Press, 2011 (see links above to NPNF texts online) (click here to see the original text online)
Thirteen Rhythms on the Nativity
Rhythm against the Jews
The Pearl, or Seven Rhythms on the Fath
Eighty Rhythms upon the Faith, against the Disputers (adv. Scrut)
Three Rhythms concerning the Faith (contr. Scrut.)

Treasure-House of Mysteries, trans. Sebastian Brock. Popular Patristics Series 45. St. Vladimir’s Seminary Press, 2012.
On Faith 8, 10, 32, 49

On Unleavened Bread 3
On Paradise 2-3
The Sinful Woman and Satan: Luke 7:36-48
Nisibene Hymns 41
On the Nativity 17
On Epiphany 6
On the Fast 6


Check out the “Guide to the Main Editions and Translations,” by Sebastian Brock online.

%d bloggers like this: